Struktūra ir kontaktai

                       

PATVIRTINTA

Širvintų meno mokyklos

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr. V1-203

1 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Širvintų meno mokyklos

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr. V1-203

2 priedas

 

                                       ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių lygis
1. Direktorius A1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2
3. Vyriausiasis buhalteris B
4. Metodininkas A2
5. Neformaliojo ugdymo organizatorius A2
6. Koncertmeisteris A2
7. Ūkvedys-raštvedys C
8. Informacinių technologijų specialistas C
9. Darbininkas D
10. Valytojas D
11. Muzikos mokytojas A2
12. Muzikos vyresnysis mokytojas A2
13. Muzikos mokytojas metodininkas A2
14. Dailės mokytojas A2
15. Dailės mokytojas metodininkas A2
16. Dailės mokytojas ekspertas A2

  

 Mokytojai

Širvintų meno mokyklos darbuotojai