Kvalifikacijos tobulinimas

Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – sudaryti sąlygas ir skatinti rajono mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui,  mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus įgyti ir plėtoti profesines ir bendrąsias kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę.

Siekiame:

  • tenkinti rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas;
  • skatinti, kad rajono pedagogai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, didinti jų atsakomybę už ugdymo kokybę;
  • plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tobulinti kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų.

Dokumentai

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-448 „Dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos vadovų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo“ 

Dėl kvalifikacinių reikalavimų pedagogams

Kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Kvalifikacijos tobulinimo programos blankas

Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir aprobavimo tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarka