Struktūra ir kontaktai

                       

PATVIRTINTA

Širvintų meno mokyklos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d.

įsakymu Nr. V1-115

1 priedas

PATVIRTINTA

Širvintų meno mokyklos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d.

įsakymu Nr. V1-115

2 priedas

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis
1. Direktorius A1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2
3. Vyriausiasis buhalteris B
4. Metodininkas A2
5. Neformaliojo ugdymo organizatorius A2
6. Ūkvedys-raštvedys C
7. Informacinių technologijų specialistas C
8. Darbininkas D
9. Valytojas D
10. Koncertmeisteris A2
11. Pradedantysis muzikos mokytojas A2
12. Pradedantysis neformaliojo švietimo mokytojas A2
13. Muzikos mokytojas A2
14. Muzikos vyresnysis mokytojas A2
15. Muzikos mokytojas metodininkas A2
16. Dailės mokytojas A2
17. Dailės mokytojas metodininkas A2
18. Dailės mokytojas ekspertas A2
19. Neformaliojo švietimo mokytojas A2

 

 Mokytojai

Širvintų meno mokyklos darbuotojai