Nuotolinis mokymas(-is)

ĮSAKYMAS DĖL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO 2020–2021 M.M. PAKEITIMO

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU APRAŠAS

2020 m. lapkričio mėnesio vaizdo pamokų tvarkaraščiai:

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MUZIKOS SKYRIAUS GRUPINIŲ VAIZDO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS DAILĖS SKYRIAUS GRUPINIŲ VAIZDO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS GRUPINIŲ VAIZDO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOJE – DAUGIAFUNKCIAME CENTRE)

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO GRĖSMĖS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLA IKI KARANTINO PABAIGOS LANKYTOJUS APTARNAUS TIK NUOTOLINIU BŪDU 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS SPECIALISTAI

TEIKS KONSULTACIJAS KARANTINO METU:

  Elektroninis paštas / kontaktinis telefonas Suteiks konsultacijas
Direktorė

Daiva Vinciūnienė

direktorius@menomokykla.lt

tel. 8 382 51 767 (darbo dienomis)

Esant skubiam reikalui galima skambinti mob. 8 673 92 150

 

Dėl Širvintų meno mokyklos veiklos
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Irena Vasiliauskienė

irena.vasiliauskiene@menomokykla.lt

 

Dėl Širvintų meno mokyklos mokinių ugdymo nuotoliniu būdu
Metodininkė

Daiva Chadusevičienė

daiva.chaduseviciene@menomokykla.lt ·  Dėl Širvintų meno mokyklos mokinių ugdymo nuotoliniu būdu

·  Dėl Trečiojo amžiaus universiteto veiklos

·  Dėl NVŠ programų

Metodininkė

Vaiva Redeckienė

vaiva.redeckiene@menomokykla.lt ·  Dėl olimpiadų ir konkursų vykdymo

·  Dėl kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo nuotoliniu būdu

·  Dėl metodinės veiklos vykdymo nuotoliniu būdu

Metodininkė

Joalita Mackonienė

joalita.mackoniene@menomokykla.lt ·  Dėl Trečiojo amžiaus universiteto veiklos

·  Dėl olimpiadų ir konkursų organizavimo

Informacinių technologijų specialistė

Diana Lesutienė

d.lesutiene@gmail.com Dėl technologijų naudojimo

(konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokinius ir mokytojus)

Vyriausioji buhalterė

Daiva Kamarauskienė

daiva.kamarauskiene@menomokykla.lt Dėl atlyginimo už teikiamą formalųjį švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą

ĮSAKYMAS DĖL ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS  DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. V1-65 „DĖL ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2020 m. balandžio 27  d. Nr. V1-151)


ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS (PATVIRTINTA Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V1-65)


ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS (PATVIRTINTA Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V1-61)

Eil.

Nr.

PRIEMONĖ TERMINAS ATSAKINGAS
1. Darbo grupės ugdymo procesui nuotoliniu būdu Širvintų meno mokyklai organizuoti sudarymas 2020 m. kovo 16 d. D. Vinciūnienė
2. Dokumentų, reikalingų ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu, parengimas ir įgyvendinimas Iki 2020 m. kovo 27 d. D. Vinciūnienė
3. Nuotolinio darbo užduočių mokytojams ir kitiems mokyklos darbuotojams suderinimas ir tvirtinimas Iki 2020 m. kovo 27 d. D. Vinciūnienė,

I. Vasiliauskienė

4. Mokyklos techninio pasirengimo dirbti nuotoliniu būdu įvertinimas Iki 2020 m. kovo 20 d. D. Lesutienė
5. Širvintų meno mokyklos mokymo nuotoliniu būdu taisyklių parengimas Iki 2020 m. kovo 20 d. D. Chadusevičienė
6. Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir konsultavimas apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu Iki 2020 m. kovo 25 d. Dalykų mokytojai

 

7. Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintų), mokytojų konsultavimas technologijų naudojimo klausimais Esant poreikiui D. Lesutienė
8. Galimybių taikyti elektroninį dienyną analizė ir pasirengimas naudojimui Esant paslaugos teikėjų pasiūlymui iki 2020 m. kovo 27 d. D. Vinciūnienė,

D. Lesutienė,

D. Chadusevičienė

9. Dalykų modulių programos formos parengimas ir mokytojų konsultavimas Iki 2020 m. kovo 24 d. I. Vasiliauskienė,

D. Chadusevičienė

10. Dalykų modulių (nuotoliniu būdu) programų individualioms ir grupinėms pamokoms parengimas (2020-03-30–2020-04-10) Iki 2020 m. kovo 27 d. Dalykų mokytojai