Korupcijos prevencijos programa

 

PATVIRTINTA

Širvintų meno mokyklos direktoriaus

2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 200-V

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMA

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa (toliau – programa) skirta korupcijos prevencijos užtikrinimui, korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimui Širvintų meno mokykloje.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-283, Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos 26 punkto pakeitimo ir programos priedo nauja redakcija, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-123, kitais teisės aktais reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

 1. Širvintų meno mokykla – Širvintų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia įgyvendindama Valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, patvirtinta Apskaitos politika, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Širvintų rajono mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
 2. Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje ir Centrinėje viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės.
 3. Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje skelbiamos biudžeto vykdymo ketvirtinės ir metinės ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai, informacija apie viešuosius pirkimus, informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį.
 4. Širvintų meno mokyklos darbo taryba informuojama darbo tarybos posėdžiuose apie metinį biudžetą, surinktas biudžetines įstaigos pajamas ir jų panaudojimą. Darbuotojai apie metinį biudžetą, surinktas biudžetines įstaigos pajamas ir jų panaudojimą informuojami darbuotojų susirinkimuose.
 5. Meno mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės tarybai.
 6. Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje skelbiama informacija apie korupcijos prevenciją.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

9. Tikslas – užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje formuojant bendruomenės narių pilietinę antikorupcinę poziciją, didinant teisinį sąmoningumą.

10. Uždaviniai:

 • siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;
 • užtikrinti veiksmingą ir kryptingą antikorupcinio švietimo priemonių įgyvendinimą.

IV. KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS 

11. Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas darbuotojai praneša Širvintų meno mokyklos asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

12. Gautus skundus, prašymus, pareiškimus dėl korupcijos Širvintų meno mokykloje analizuoja, tiria, vertina, rengia siūlymus direktorius arba asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 1. Korupcijos prevencijos programa vykdoma pagal programos įgyvendinimo priemonių planą, kuris nustato įgyvendinimo priemones, priemonių įgyvendinimo terminus, laukiamus rezultatus, atsakingus asmenis (priedas Nr. 1).
 2. Programą vykdo visi Širvintų meno mokyklos darbuotojai.
 3. Kiekvienų metų sausio mėn. Širvintų rajono savivaldybės antikorupcinei komisijai teikiama Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo už einamuosius metus ataskaita.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Širvintų meno mokyklos direktorius su programa supažindina visus darbuotojus.

17. Programa skelbiama Širvintų meno mokyklos interneto svetainės puslapio menomokykla.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“.

18 . Už programos ir programos priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje programoje nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________

Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos

2018–2020 metų programos priedas Nr. 1

 

 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės įgyvendinimo terminas Laukiami rezultatai Atsakingi asmenys
1. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Informaciją apie atsakingą asmenį paskelbti  Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ Iki 2018 m. III ketvirčio pabaigos Užtikrinamas korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimas, sustiprinama kontrolė Širvintų meno mokykloje Direktorė Daiva Vinciūnienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

2. Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos pristatymas 2018 m. IV ketvirčio pradžia Mokyklos darbuotojai supažindinami su prevencinėmis priemonėmis korupcijos pasireiškimui Metodininkė Joalita Mackonienė
3. Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbti Korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programą ir jos priemonių planą Nuolat Mokyklos darbuotojai informuojami apie vykdomą antikorupcijos programą IT specialistė Diana Lesutienė
4. Parengti Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą ir pateikti  Širvintų rajono savivaldybės administracijai

 

Kiekvienų metų sausio mėn.

 

 

 

 

 

 

Skelbiama informacija skirta šviesti

mokyklos bendruomenę apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones

Metodininkė Joalita Mackonienė
5. Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbti Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą Nuolat Užtikrinamas įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių viešumas Metodininkė Joalita Mackonienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

6. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Širvintų meno mokyklos veiklos srityje ir išvadą pateikti Širvintų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui Kiekvienų metų III ketvirtis Nustatomos Širvintų meno mokyklos veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė Metodininkė Joalita Mackonienė
7. Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“, skelbti  korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadą Kiekvienų metų III ketvirtis Užtikrinamas įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių viešumas Metodininkė Joalita Mackonienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

8. Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“, skelbti informaciją apie vykdomas kitas korupcijos prevencijos priemones (Korupcijos rizikos analizė, pranešimai apie korupciją ir kt.) Nuolat Informacija skirta šviesti mokyklos bendruomenę apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir didinti pasitikėjimą įstaigos darbu Užtikrinamas įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių viešumas Metodininkė Joalita Mackonienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

9. Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą Nuolat Skaidresnis viešųjų pirkimų organizavimas Direktorė Daiva Vinciūnienė,

viešųjų pirkimų organizatorė Dovilė Janukaitienė

10. Teisės aktų nustatyta tvarka Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus Nuolat Užtikrinamas viešumas Viešųjų pirkimų organizatorė Dovilė Janukaitienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

11. Teisės aktų nustatyta tvarka Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje skelbti biudžeto vykdymo ketvirtines ir metines ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinius Nuolat Užtikrinamas viešumas Vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

12. Organizuoti Širvintų meno mokyklos darbuotojams, Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams paskaitas korupcijos prevencijos klausimais 2019 m. – 1 paskaita,

2020 m. – 1 paskaita

Susipažįstama su korupcijos apraiškomis ir jų mažinimo galimybėmis, formuojamas suvokimas apie aukštų etikos standartų reikšmę Metodininkės: Joalita Mackonienė, Daiva Chadusevičienė, Vaiva Redeckienė
13. Skatinti Širvintų meno mokyklos darbuotojus dalyvauti Širvintų rajono savivaldybėje ar kitų institucijų organizuojamuose renginiuose (seminaruose, mokymuose, paskaitose) korupcijos prevencijos, skaidrių viešųjų pirkimų vykdymo, buhalterinės apskaitos  klausimais Nuolat Dalyviai pagilins žinias apie korupcijos prevenciją, skaidrumą vykdant viešuosius pirkimus, buhalterinę apskaitą Direktorė Daiva Vinciūnienė
14. Koordinuoti ir kontroliuoti Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą Nuolat Kontroliuojamas priemonių plano įgyvendinimas ir pasiekimai Direktorė Daiva Vinciūnienė

 

________________________