Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMAS ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE 2017 METAIS

Širvintų meno mokykla (toliau – Mokykla) 2017 m. organizavo ir vykdė suplanuotas korupcijos prevencijos veiklas.

Meno mokyklos darbuotojų susirinkime, kuris įvyko 2017 m. vasario 22 d., darbuotojai supažindinti su nauja Meno mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. Informaciją pateikė vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė.

2017 m. kovo 30 d. pateikta informacija Širvintų rajono savivaldybės administracijos bendrajam skyriui dėl Meno mokyklos informacijos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbimo.

2017 m. gegužės 30 d. Meno mokyklos darbuotojai ir mokytojai pasirašytinai supažindinti su dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinėmis taisyklėmis.

2017 m. liepos 21 d. pateikta informacija Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos pasireiškimo nustatymo 2017 metais Meno mokykloje.

2017 m. rugsėjo 13 d. Meno mokykloje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje. Informacija pateikta Širvintų rajono savivaldybei ir paskelbta Meno mokyklos tinklapyje www.menomokykla.lt.

renginiuose (seminaruose, paskaitose) korupcijos prevencijos, skaidrių viešųjų pirkimų vykdymo, darbo santykių klausimais:

  • 2017 m. vasario 22 d. vyko Širvintų rajono savivaldybės politikų, administracijos padalinių, pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai „Korupcijos prevencija Lietuvoje“. Lektorė – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Razmytė. Mokymuose dalyvavo Meno mokyklos ūkvedė Dovilė Janukaitienė, raštvedė Džiuljeta Lukošiūtė.
  • 2017 m. vasario 22 d. vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė dalyvavo seminare Širvintų rajono mokyklų vadovams ir vyriausiems buhalteriams „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita“. Seminaro dalyviai gilino žinias finansiniuose įstaigos valdymo klausimuose.
  • 2017 m. birželio 9 d. ūkvedė (personalo ir saugos klausimais) Joalita Mackonienė dalyvavo seminare „Naujojo darbo kodekso įgyvendinimas nuo 2017 m. liepos 1 d.: darbo sutartys, vidinės tvarkos ir pertvarkyti darbo santykiai“. Seminarą vedė advokatas Mantas Mikalopas.
  • 2017 m. birželio 30 d. vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė dalyvavo mokymuose apie naują darbo kodeksą tema „Darbo apmokėjimo pertvarka viešajame sektoriuje 2017–2018 m.: naujos redakcijos darbo kodeksas nuo 2017–2018 m. ir formuojama skaičiavimo praktika“.
  • 2017 m. liepos 21 d. direktorė Daiva Vinciūnienė dalyvavo mokymuose „Naujas darbo kodeksas: aktualūs pakeitimai ir būtini pasiruošimo veiksmai 2017 m.“ Lektorė – Raimonda Joskaudienė.
  • 2017 m. spalio 26 d. seminaras „Darbo santykiai ir jų įforminimas remiantis naujuoju Darbo kodeksu“. Lektorė Virginija Chreptavičienė. Dalyvavo ūkvedė (personalo ir saugos klausimais) Joalita Mackonienė. Pagilintos žinios darbo sutarčių sudarymo, darbo santykių įforminimo klausimais.
  • 2017 m. gruodžio 13 d. vebinare (nuotoliniu būdu) „Sėkmingi viešieji pirkimai – probleminių klausimų sprendimai“ gilino žinias viešųjų pirkimų vykdymo klausimais ūkvedė Dovilė Janukaitienė.

 Meno mokykloje nuolat kontroliuojamas gautos labdaros, paramos, biudžetinės įstaigos pajamų panaudojimas.

Organizuodama ir vykdydama viešųjų pirkimų procedūras, Širvintų meno mokykla vadovaujasi patvirtinta mažos vertės pirkimų vykdymo ir organizavimo tvarka (Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 60-V „Dėl Širvintų meno mokyklos mažos vertės pirkimų vykdymo ir organizavimo tvarkos tvirtinimo“), Viešųjų pirkimų įstatymu, Mažos vertės pirkimų aprašu, Širvintų meno mokyklos mažos vertės pirkimų vykdymo ir organizavimo tvarka.

Meno mokyklos interneto svetainėje www.menomokykla.lt skelbiama informacija apie viešuosius pirkimus, finansinės ataskaitos, informacija, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis, kita informacija.