Korupcijos pasireiškimo tikimybė

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLA 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS TURTO VALDYMO IR NAUDOJIMO SRITYJE 

2019 m. rugsėjo 30 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6, 7 ir 16 straipsniais, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ nuostatomis, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir įgyvendinant 2018 m. gegužės 31 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-123 patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos priemonių planą buvo atliktas Širvintų meno mokyklos, kurios steigėja yra Širvintų rajono savivaldybė, korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.

 1. Analizuojant Širvintų meno mokyklos veiklą vertinta turto valdymo ir naudojimo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V1-186 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Širvintų meno mokykloje“.
 2. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją – metodininkė Joalita Mackonienė. Nuo 2019 m. liepos 1 d. laikinai nesant darbe metodininkei Joalitai Mackonienei, už korupcijos prevenciją paskirtas atsakingas asmuo – metodininkė Vaiva Redeckienė.
 3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Širvintų meno mokykloje turto valdymo ir naudojimo srityje atliko darbuotoja Vaiva Redeckienė, kontaktiniai duomenys: el. p. redeckiene@menomokykla.lt, tel. (8 382) 53 566.
 4. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2016-08-31 – 2019-08-31, pateikiami statistiniai duomenys ir vertinama situacija pagal 2019-08-31 dieną galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus.
 5. Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170[1], kurio pagalba nustatyta, kad Širvintų meno mokyklos turto valdymo ir naudojimo sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė[2] korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Širvintų meno mokyklos turto valdymo ir naudojimo srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

  (adaptuoti[3]) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai

<Širvintų meno mokyklos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>

 

Taip / Ne *

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:
1.1. Įstaigoje / veikloje Ne
1.2. Turto valdymo ir naudojimo srityje organizuojant ir vykdant Ne
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:
2.1. Įstaigos / veiklos Taip
2.2. Turto valdyme ir naudojime Taip
3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:
3.1. Įstaigos darbuotojų Ne
3.2. Turto valdyme ir naudojime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų Ne
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:
4.1. Įstaigos veikloje Ne
4.2. Turto valdyme ir naudojime Ne
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:
5.1. Įstaigos veikloje Ne
5.2. Turto valdyme ir naudojime Ne
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:
6.1. Įstaigos veikloje Ne
6.2. Turto valdyme ir naudojime Ne
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų: Ne
7.1. Kitose įstaigos veiklos srityje Ne
7.2. Turto valdyme ir naudojime Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik turto valdymo ir naudojimo srities. Žr. 8 punktą.

Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną[4].

 1. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje, buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai ir sprendimai:
  • Širvintų meno mokyklos nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr.1-131 „Dėl Širvintų meno mokyklos nuostatų tvirtinimo“;
  • Širvintų meno mokyklos nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.1-29 „Dėl Širvintų meno mokyklos nuostatų tvirtinimo“;
  • Širvintų meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 91-V „Dėl Meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“;
  • Širvintų meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.65-V „Dėl Širvintų meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“;
  • Širvintų meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V1-114 „Dėl Širvintų meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“.

6.6. Širvintų meno mokyklos III skyriaus Apskaitos politikos Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto ir atsargų apskaitos tvarkų aprašai, patvirtinti Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-V„Dėl apskaitos politikos tvirtinimo“;

6.7. Širvintų meno mokyklos finansų kontrolės taisyklių tvarka, patvirtinta Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2015 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 10-V„Širvintų meno mokyklos 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 2-V „Dėl finansų kontrolės taisyklių“ pakeitimo ir naujos redakcijos tvirtinimo;

 6.8. Širvintų meno mokyklos ilgalaikio materialiojo ir ilgalaikio nematerialiojo turto vertė, patvirtinta Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 74-V „Dėl ilgalaikio materialiojo ir ilgalaikio nematerialiojo turto vertės patvirtinimo“;

6.9. Širvintų meno mokyklos trumpalaikio turto (atsargų, medžiagų ir žaliavų, ūkinio inventoriaus ir kitų atsargų) nurašymo tvarka, patvirtinta Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 38-V „Dėl trumpalaikio turto (atsargų, medžiagų ir žaliavų, ūkinio inventoriaus ir kitų atsargų) nurašymo tvarkos patvirtinimo“;

6.10. Širvintų meno mokyklos inventorizacijos taisyklės, patvirtintos Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 53-V „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

6.11. Širvintų meno mokyklos trumpalaikio turto balansinėse ir nebalansinėse sąskaitose nurašymo komisija, patvirtinta Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 61-V „Dėl trumpalaikio turto balansinėse ir nebalansinėse sąskaitose nurašymo komisijos sudarymo“;

6.12. Širvintų meno mokyklos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, priklausančio  materialiai atsakingiems asmenims,  nurašymo komisija, patvirtinta Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 276-V „Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, priklausančio  materialiai atsakingiems asmenims,  nurašymo komisijos sudarymo“;

6.13. Širvintų meno mokyklos ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu naudoti) nurašymo, išardymo ir likvidavimo taisyklių tvarka, patvirtinta Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 282-V „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu naudoti) nurašymo, išardymo ir likvidavimo taisyklių patvirtinimo“.

Taip pat įvertinta, kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

 1. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal vieną* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Širvintų meno mokyklos veiklos turto valdymo ir naudojimo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja maža korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.
 2. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į įstaigos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Širvintų meno mokyklos veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyjenustatytiems kriterijams:
  • Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Širvintų meno mokyklos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Vykdant turto valdymą ir naudojimą pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.

 • Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Širvintų meno mokykla vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu.

Širvintų meno mokykla nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų turto valdymo ir naudojimo srityse.

Kontrolė turto valdymo ir naudojimo srityje užtikrinama šiais būdais:

2 lentelė. Širvintų meno mokyklos kontrolės įgyvendinimas turto valdymo ir naudojimo srityje.

Nr. Kontrolės forma / priemonės* Taikoma / Netaikoma Komentaras
1. Tikslingas ir planingas Širvintų meno mokyklos turto įsigijimas, disponavimas ir jo valdymas

 

Taikoma Administracijos atstovai: direktorius, ūkvedys-raštvedys ir  vyriausiasis buhalteris.
2. Širvintų meno mokyklos įsigytas turtas priskiriamas kiekvienam darbuotojui pagal paskirtį pasirašytinai Taikoma Turto pajamavimo ir atidavimo naudoti įstaigos veikloje aktą iš buhalterinės apskaitos programos „LABBIS“  parengia įstaigos vyriausiasis buhalteris materialiai atsakingam asmeniui pasirašytinai.
3. Kasmet vykdoma metinė turto ir mokėtinų ir gautinų sumų inventorizacija Taikoma Įstaigos vyriausiasis buhalteris iš buhalterinės apskaitos programos „LABBIS“ paruošia atsargų, turto ir įsipareigojimų  inventorizavimo aprašus-sutikrinimo žiniaraščius ir pateikia juos inventorizacijos komisijoms.
4. Širvintų meno mokyklos direktoriaus įsakymu sudaromos metinės turto ir mokėtinų ir gautinų sumų inventorizacijos komisijos Taikoma Inventorizacijos komisijas sudaro inventorizacijos komisijos pirmininkas (įstaigos darbuotojas) ir 2 komisijos nariai (įstaigos darbuotojai).
5. Inventorizacijos komisija patikrina visą mokykloje esantį turtą, jį inventorizuoja, teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl nusidėvėjusio arba nuvertėjusio turto nurašymo, dalyvaujant materialiai atsakingam darbuotojui už jam priskirtą (2 punktas) turtą Taikoma Inventorizacijos komisijos pagal atsargų ir ilgalaikio turto inventorizavimo aprašo-sutikrinimo žiniaraščius patikrina faktiškai rastą įstaigos turtą su buhalterijos duomenimis. Viską patikrinusios inventorizacijos komisijos apibendrina inventorizacijos rezultatus ir esant pasiūlymams teikia galutinę išvadą dėl turto nuvertėjimo, nurašymo įstaigos direktoriui pasirašytinai.
6. Širvintų meno mokyklos direktoriaus įsakymu sudaromos ilgalaikio materialaus ir nematerialaus  turto ir trumpalaikio turto nurašymo komisijos Taikoma Įstaigos vyriausiasis buhalteris iš buhalterinės apskaitos programos „LABBIS“ paruošia atsargų, turto nurašymo aktus ir supažindina turto nurašymo komisijas ir materialiai atsakingus asmenis su turto nurašymu pasirašytinai.

 

 • Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį Širvintų meno mokyklos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir esant poreikiui koreguojami.

Turto valdymo ir naudojimo srityje vadovaujamasi KT 6 p. nurodytais teisės aktais nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

 • Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Širvintų meno mokyklos nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

 • Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Širvintų meno mokykla – Širvintų r. savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti  įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su mokyklos turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, kuriems teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis.

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį Širvintų meno mokykla  savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

 • Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Širvintų meno mokykloje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti Širvintų meno mokyklos veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.

 1. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.
 2. Užtikrinant skaidrų turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procesą iki 2019-08-31 buvo numatytos šios procedūros:

10.1.Turto įsigijimo poreikio analizė apklausiant darbuotojus;

10.2. Platesnė informacijos sklaida dėl mokyklos turto tausojimo ir saugojimo (buvo kalbėta 2019 m. rugpjūčio 22 d. mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų posėdžio).

 1. Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti pateikiamas šis siūlymas:

11.1. Atsižvelgiant į turto valdymo ir naudojimo sritį, siūloma supažindinti darbuotojus su turto įsigijimo, valdymo ir naudojimo (atliktos inventorizacijos) rezultatais.

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE

TURTO VALDYMO IR NAUDOJIMO SRITYJE

 

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos turto valdymo ir naudojimo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas

  Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai /

Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,

nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną8

 
Taip / Ne Komentaras
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika    
1.1. Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė,  faktas, vykdant turto valdymą ir naudojimą įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)? Ne  
1.2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).  Ne  
1.3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su turto valdymu ir naudojimu? Ar buvo gauta tokių pranešimų? Ne Širvintų meno mokykloje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti įstaigos direktorių ir asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu (8 382) 51767, el. paštu rastine@menomokykla.lt, el. paštu vaiva.redeckiene@menomokykla.lt; interneto svetainėje www.menomokykla.lt

Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus Širvintų meno mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.

1.4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). Ne  
 

1.5.

Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). Ne  
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas    
3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti    
3.1. Ar įstaiga priėmė turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Taip  
3.1.1. Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? Taip  
3.2. Ar priimant įstaigos turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų  darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? Taip  
3.3. Ar įstaigos priimtuose turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? Taip  
3.4. Ar įstaigos priimti turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą? Taip  
3.5. Ar įstaigos priimti turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras? Taip  
3.5.1. Ar yra vykdoma turto valdymo ir naudojimo kontrolė? Taip  
3.5.2. Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant turto valdymo ir naudojimo kontrolę? Ne Pažeidimai nenustatyti
3.6. Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Taip Pedagogų etikos kodeksas, patvirtintas Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu V1-170 „Dėl Širvintų meno mokyklos pedagogų etikos kodekso patvirtinimo“. Iki 2019 m. rugpjūčio mėn. darbuotojų etikos normos apibrėžtos Širvintų meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbo reglamente. Darbuotojai supažindinti pasirašytinai.
3.6.1. Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? Taip Šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė vykdoma vadovaujantis Pedagogų etikos kodekso, patvirtinto Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu V1-170 „Dėl Širvintų meno mokyklos pedagogų etikos kodekso patvirtinimo“ 12, 13 punktais.
3.7.1 Ar turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Taip  
  Ar vykdomas nustatytų turto valdymo ir naudojimo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? Ne  
3.7.2 Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys turto valdymo ir naudojimo vykdymą? Taip  
3.7.3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos turto valdymo ir naudojimo vykdančių subjektų teisės ir pareigos? Taip  
3.7.4. Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra? Ne  
3.7.5. Ar įstaigos turto valdymo ir naudojimo apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra ( pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas? Taip  
3.7.6. Ar reglamentuota įstaigos turto valdymo ir naudojimo vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka? Taip  
3.7.7. Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl turto valdymo ir naudojimo vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ne  
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu   Nėra susiję su turto valdymu ir naudojimu įstaigoje
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo Taip  
5.1. Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su turto valdymu ir naudojimu, poveikio korupcijos mastui vertinimas? Ne  
5.3. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos darbo kodekso,  reikalavimų įgyvendinimą? Taip  
5.4. Ar įstaigos turto valdymo ir naudojimo srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Taip  
5.4.1. Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ne  
5.4.2. Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus? Ne  
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija   Nėra susiję su turto valdymu ir naudojimu įstaigoje
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų    
7.1. Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės turto valdymo ir naudojimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai? Ne  
7.2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės turto valdymo ir naudojimo srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti? Ne  

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E

[2]  Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje  nustatytų kriterijų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)

[3] Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

[4] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325