Korupcijos pasireiškimo tikimybė

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE ASMENŲ ĮDARBINIMO SRITYJE 

2018-09-07

 1. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir siekdami nustatyti Širvintų meno mokyklos (toliau – Meno mokyklos), kurio steigėja yra Širvintų rajono savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės (toliau – KT) nustatymas.
 2. Analizuojant veiklą vertinta asmenų įdarbinimo sritis. Sritis parinkta vadovaujantis Meno mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 162-V „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Širvintų meno mokykloje“.
 3. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją – metodininkė Joalita Mackonienė.
 4. KT atliko metodininkė Joalita Mackonienė, kontaktiniai duomenys: el. p. joalita.mackoniene@menomokykla.lt tel. (8 382) 51 191.
 5. Analizuotas laikotarpis už 3 metus: 2015-08-31 – 2018-08-31, pateikiant statistinius duomenis ir vertinant situaciją pagal 2018-08-31 dienai galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus, nuostatas ir pavedimus.
 6. Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170[1], kurio pagalba nustatyta, kad Meno mokyklos asmenų įdarbinimo sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė[2] korupcijos pasireiškimo tikimybė, žr. 1 lentelė.

1 lentelė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė Meno mokyklos asmenų įdarbinimo srityje, ir, vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatytais kriterijais, ji egzistuoja.

 

  (adaptuoti[3]) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai

<Širvintų meno mokyklos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų>

 

Taip / Ne *

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:
1.1. Įstaigoje / veikloje Ne
1.2. Asmenų įdarbinimą organizuojant ir vykdant Ne
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas:
2.1. Įstaigos / veiklos Taip
2.2. Asmenų įdarbinime Taip
3. Atskirų <darbuotojų> funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuoti (išsamiai reglamentuoti – atsakymas „Ne“, neišsamiai – atsakymas „Taip“)*:
3.1. Įstaigos darbuotojų Ne
3.2. Asmenų įdarbinimo organizavime ir vykdyme dalyvaujančių darbuotojų Ne
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu:
4.1. Įstaigos veikloje Ne
4.2. Asmenų įdarbinime Ne
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo:
5.1. Įstaigos veikloje Taip
5.2. Asmenų įdarbinimą organizuojant ir vykdant Taip
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija:
6.1. Įstaigos veikloje Ne
6.2. Asmenų įdarbinimą organizuojant ir vykdant Ne
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų: Ne
7.1. Kitose įstaigos veiklos srityje Ne
7.2. Asmenų įdarbinimą organizuojant ir vykdant Ne

* Atsakymai „Taip“ sumuojami. Sumuojami atsakymai tik asmenų įdarbinimo sritį. Žr. 8 punktą.

Detalus vertinimas pateikiamas 1 priede, kurio klausimynas parengtas vadovovaujantis ir adaptuojant Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose pateiktas klausimyną[4].

 1. Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje įstaigos veiklos srityje buvo išanalizuoti įstaigos teisės aktai, sprendimai:
  • Meno mokyklos nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr.1-131 „Dėl Širvintų meno mokyklos nuostatų tvirtinimo“;
  • Meno mokyklos nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.1-29 „Dėl Širvintų meno mokyklos nuostatų tvirtinimo“;
  • Meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 91-V „Dėl Meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“;
  • Meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.65 -V „Dėl Meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo“;
  • Meno mokyklos darbo reglamentas, patvirtintas Meno mokyklos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-44 „Dėl Širvintų meno mokyklos darbo reglamento tvirtinimo“.

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.

 1. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra. Todėl įvertinus aukščiau paminėta konstatuotina, kad nors formaliai pagal tris* (žr. 1 lentelėje) iš septynių vertinimo kriterijų, reglamentuotų Korupcijos prevencijos įstatyme, Meno mokyklos veiklos asmenų įdarbinimo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.
 2. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos prevencijos programą, buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti Meno mokyklos veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyjenustatytiems kriterijams:
  • Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika:

Per analizuojamąjį laikotarpį Meno mokyklos veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

Vykdant asmenų įdarbinimą pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.

 • Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Meno mokykla vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu.

Meno mokykla nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų asmenų įdarbinimo srityse.

Kontrolė asmenų įdarbinimo srityje užtikrinama šiais būdais:

2 lentelė. Meno mokyklos kontrolės įgyvendinimas asmenų įdarbinimo srityje.

Nr. Kontrolės forma / priemonės* Taikoma / Netaikoma Komentaras
1. Pokalbyje su pretendentu į dailės skyrių dalyvauja mažiausiai 2 atstovai iš administracijos, 1 atstovas iš dailės skyriaus Taikoma Administracijos atstovai: direktorius arba jį pavaduojantis asmuo, darbuotojas, atsakingas už personalą ir saugos klausimus arba kitas darbuotojas
2. Pokalbyje su pretendentu į muzikos skyrių dalyvauja mažiausiai 2 atstovai iš administracijos, 1 atstovas iš muzikos skyriaus Taikoma Administracijos atstovai: direktorius arba jį pavaduojantis asmuo, darbuotojas, atsakingas už personalą ir saugos klausimus arba kitas darbuotojas
3. Pokalbyje su pretendentais į kitas laisvas (ne mokytojų) darbo vietas  dalyvauja mažiausiai 2–3 mokyklos atstovai

 

Taikoma Mokyklos atstovai: direktorius arba jį pavaduojantis asmuo, darbuotojas, atsakingas už personalą ir saugos klausimus arba kitas darbuotojas
4. Pokalbyje su pretendentais atsižvelgiama į kandidatui nustatytus kriterijus Taikoma
 • Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Per analizuojamąjį laikotarpį Meno mokyklos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami.

Asmenų įdarbinimo organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamasi KT 7 p. nurodytais teisės aktais nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

 • Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Meno mokyklos nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo.

 • Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Meno mokykla – Širvintų savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti  įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su Mokyklos turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, asmenų įdarbinimu, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. Meno mokykloje asmenys įdarbinami teisės aktų nustatyta tvarka. Tai mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Per analizuojamąjį laikotarpį Meno mokykla  savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.

 • Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Meno mokykloje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti Meno mokyklos veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.

 1. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.
 2. Užtikrinant skaidrų asmenų įdarbinimo organizavimo ir vykdymo procesą iki 2018-08-31 d. buvo numatytos šios procedūros:
  • Laisvų darbo vietų paskelbimas;
  • Pokalbio su pretendentais į laisvą darbo vietą organizavimas ir vykdymas;
  • Įdarbinamo asmens informavimas apie darbo specifiką, darbo sutarčių, įsakymų dėl įdarbinimo pasirašymas, supažindinimas pasirašytinai su darbo grafiku, pareiginiais nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos, civilinės saugos ir kitais būtinaisiais įstaigoje reglamentuotais dokumentais.
 3. Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti pateikiamas šis siūlymas:
  • Atsižvelgiant į kontrolės įgyvendinimą asmenų įdarbinimo srityje siūloma, kad pokalbyje su pretendentu mokyklos atstovai pritarimą, dėl pasirinkto asmens į laisvą darbo vietą, išreikštų pasirašytinai.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE

ASMENŲ ĮDARBINIMO SRITYJE

 

PRIEDAS Nr. 1. Įstaigos asmenų įdarbinimo srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai /

Adaptuoti pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių,

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,

nustatymo rekomendacijose pateiktą klausimyną8

Taip / Ne Komentaras
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
1.1. Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė,  faktas, vykdant asmenį įdarbinimą įstaigoje (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)? Ne
1.2. Ar informacija buvo pateikta valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti faktai buvo paviešinti? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą).  Ne
1.3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus, susijusius su asmenų įdarbinimo vykdymu? Ar buvo gauta tokių pranešimų? Ne Meno mokykloje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti Meno mokyklos direktorių ir asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu (8 382) 53 566, el. paštu raštine@menomokykla.lt, el. paštu joalita.m@gmail.com; interneto svetainėje www.menomokykla.lt.

Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus Meno mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.

1.4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo išvados? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas –taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). Ne
1.5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip vertinate šių priemonių veiksmingumą? (Jei į 1.1 klausimą atsakymas – taip, tai reikia atsakyti į šį klausimą). Ne
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas    
3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti
3.1. Ar įstaiga priėmė asmens įdarbinimo srities teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę? Taip
3.1.1. Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su šiais teisės aktais? Taip
3.2. Ar priimant įstaigos asmenų įdarbinimo srities teisės aktus, reglamentuojančius atskirų  darbuotojų (komisijų) uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas? Taip
3.3. Ar įstaigos priimtuose asmenų įdarbinimo srities teisės aktuose apibrėžti atskirų darbuotojų (komisijų) uždaviniai ir funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? Taip
3.4. Ar įstaigos priimti asmenų įdarbinimo srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir atskaitingumą? Taip
3.5. Ar įstaigos priimti asmenų įdarbinimo srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų (komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios ir kt.) procedūras? Taip
3.5.1. Ar yra vykdoma asmenų įdarbinimo kontrolė? Taip
3.5.1. Ar ji veiksminga? Kokie pažeidimai buvo nustatyti ir pašalinti, vykdant asmenų įdarbinimo kontrolę? Ne Pažeidimai nenustatyti
3.7. Ar įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / elgesio kodeksas? Ne Apie darbuotojų etiką kalbama Meno mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbo reglamente. Darbuotojai supažindinti pasirašytinai. Rengiamas mokytojų etikos kodeksas
3.7.1. Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? Ne  
3.8. Ar asmenų įdarbinimo srities teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Taip
3.8.1. Ar vykdomas nustatytų asmenų įdarbinimo srities teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? Ne
3.8.2 Ar įstaigoje priimti teisės aktai reglamentuojantys asmenų įdarbinimo vykdymą? Taip
3.8.3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose išsamiai ir tiksliai apibrėžtos asmenų įdarbinimo vykdančių subjektų teisės ir pareigos? Taip
3.8.4. Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra? Ne
3.8.6. Ar įstaigos asmenų įdarbinimą apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra ( pvz.: sprendimų priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant kontrolės funkcijas? Taip
3.8.7. Ar reglamentuota įstaigos asmenų įdarbinimo vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka? Taip
3.8.8. Ar įstaigoje buvo gauta asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl asmenų įdarbinimo vykdančių subjektų veiklos/priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ne
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu   Nėra susiję su asmenų įdarbinimu įstaigoje
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo Taip
5.1. Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės aktų projektų, susijusių su asmenų įdarbinimu, poveikio korupcijos mastui vertinimas? Ne
5.3. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos darbo kodekso,  reikalavimų įgyvendinimą? Taip
5.4. Ar įstaigos asmenų įdarbinimo srities teisės aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Ne Direktorius – taip
5.4.1. Jei šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ne
5.4.2. Ar teisės aktai numato kolegialios institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus sprendimus? Ne
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija Nėra susiję su asmenų įdarbinimu įstaigoje
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų  
7.1. Ar įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės asmenų įdarbinimo srityje pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai? Ne
7.2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos analizės asmenų įdarbinimo srityje metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir / ar šalinti? Ne

[1] https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7EDC15D339E

[2]  Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 4 dalyje  nustatytų kriterijų. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL)

[3] Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje numatyti kriterijai adaptuoti, kad atitiktų įstaigos veiklos specifiką, galima būtų pateikti išsamesnį vertinimą.

[4] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325