Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO (PRISKAIČIUOTĄ)

DARBO UŽMOKESTĮ 

Vienarūšės veiklos pavadinimas Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  (Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2019 m.

 III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-tojų skaičius 2019 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

                 
                                           ADMINISTRACIJOS IR KITI DARBUOTOJAI:
Administra-cijos ir kiti darbuotojai 7 1180,40            
MOKYMO PERSONALAS (PEDAGOGAI):
Mokytojai  ir koncertmeis-teris

21

2231,99

           
                                                            PAGALBINIAI DARBUOTOJAI:
Mokyklos ūkį aptarnaujan-tis personalas 2 694,16            
                 

 Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė     

              Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.  nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“  3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.


 INFORMACIJA APIE SKELBIAMĄ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO (PRISKAIČIUOTĄ) DARBO UŽMOKESTĮ

Vienarūšės veiklos pavadinimas Darbuo

tojų skaičius

2018 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2018 m.

II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2018 m.

III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2018 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:
Administracijos ir kiti darbuotojai 4 573,75 4 600,08 7 759,35 7 835,70
MOKYMO PERSONALAS (PEDAGOGAI):
Mokytojai ir koncertmeis-teris 20 535,38 20 544,38 20 562,66 21 566,35
PAGALBINIAI DARBUOTOJAI:
Mokyklos ūkį aptarnaujantis personalas 2 501,85 2 501,84 2 501,84 2 501,84

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė  

Darbo užmokestis skelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739, 2013, Nr. 125-6385) patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 3 punktu, III skyriaus „Informacijos reikalavimai“ 18 punktu „Darbo užmokestis“.

2017 metai

Vienarūšės veiklos pavadinimas Darbuo-

tojų skaičius

2017 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2017 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2017 m.

 III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-tojų skaičius 2017 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:

Administracijos darbuotojai 5 352,69 5 372,69 5 197,82 5 515,14
MOKYMO PERSONALAS (PEDAGOGAI):
19 534,60 19 535,10 20 532,35 20 542,18
PAGALBINIAI DARBUOTOJAI:
Mokyklos ūkį aptarnaujantis personalas 2 426,51 2 430,65 2 428,20 2 540,65
         

 

Informaciją pateikė vyr. buhalterė Daiva Kamarauskienė   

2016 metai 

Vienarūšės veiklos pavadinimas Darbuo-

tojų skaičius

2016 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2016 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2016 m.

 III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-tojų skaičius 2016 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

VADOVAI IR KITI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:
Aptarnaujantis ir ūkines-finansines funkcijas tvarkantis personalas 5 189,84 5 189,84 5 198,63 4 191,37
MOKYMO PERSONALAS (PEDAGOGAI):
19 506,43 19 506,43 19 514,80 19 523,37
PAGALBINIAI DARBUOTOJAI:
Mokyklos ūkį aptarnaujantis personalas 3 240,87 2 350,03 2 380,21 2 380,21
         

 2015 metai

Vienarūšės veiklos pavadinimas Darbuo-

tojų skaičius

2015 m.

I ketvirčio

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

(Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2015 m.

 II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-

tojų skaičius

2015 m.

 III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Darbuo-tojų skaičius 2015 m.

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

  MOKYMO PERSONALAS (PEDAGOGAI):
Mokytojai ir mokytojų padejėjai (koncertmeisteriai) 18 525,40 17 636,28 17 539,84 19 538,84
 VADOVAI IR KITI ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI:
Aptarnaujantis, ūkines-finansines funkcijas tvarkantis personalas 4 383,54 5 334,54 4 405,94 4 198,01
                                                            PAGALBINIAI DARBUOTOJAI:
Mokyklos ūkį aptarnaujantis personalas 4 143,56 4 183,91 3 161,95 3 203,13

Informacija apie 2015 m.darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto (priskaičiuotą) darbo užmokestį

Informacija apie 2014 m. darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto (priskaičiuotą) darbo užmokestį