Projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto komanda patirties sėmėsi Prienų rajone

Širvintų rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros vykdomame Europos Sąjungos struktūrinės paramos projekte „Lyderių laikas 3“. Vykdant projekte numatytas veiklas, 2020 m. spalio 15–16 d. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinė komanda dalyvavo Prienų rajono savivaldybėje vykusioje stažuotėje, kurios tema – „Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas“. Stažuotės pradžia vyko Prienų švietimo pagalbos tarnyboje. Čia stažuotės dalyvius pasitiko tarnybos direktorė D. Stankevičienė ir metodininkė O. Radzvilavičienė. Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelį pristatė ir patirtimi apie savivaldybės pedagoginės bendruomenės telkimą ugdymo tikslams pasiekti dalinosi švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas ir vyr. specialistė R. Pavlavičienė.

Stažuotės metu buvo aplankytos miesto ir rajono mokyklos (Prienų „Rėvuonos“ pagrindinė mokykla ir „Ąžuolo“ progimnazija, Skriaudžių ir Šilavoto pagrindinės mokyklos). Patirtimi dalinosi mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai, klasių auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Kiekvienoje ugdymo įstaigoje buvo pristatyta savita vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistema, kuri suteikia galimybes matyti kiekvieno vaiko individualią pažangą. Mokyklose buvo akcentuojami bendruomenės susitarimai siekiant individualios mokinio pažangos ir bendrųjų kompetencijų ugdymo. Mokyklos pristatė savo sukurtus ir sėkmingai naudojamus pažangos vertinimo instrumentus, dalinosi patirtimi. Sriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė R. Liagienė akcentavo, kad vertinimo sistema yra gyva ir nuolat kintanti. O mokytojas privalo pats nuspręsti, kaip jis matuos vaiko pažangą. Daug vertingų patarimų davė ir kitų mokyklų atstovai. Rajone jau keletas metų vyksta refleksiniai pokalbiai nuo žemiausios grandies (mokinio) iki aukščiausios (rajono mero). Supratome, kad sistemingai organizuojant mokinio individualios pažangos aptarimus, kurių metu vertinama kiekvieno mokinio pažanga, bei tinkamai sustiprinus visų grandžių bendradarbiavimą, galima  pasiekti puikių ugdymo(si) rezultatų, priimti sprendimus mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti.

Dėkojame Prienų rajono švietimo skyriaus ir Švietimo pagalbos tarnybos vadovams, atstovams, savivaldybės pokyčio projekto kuratorei R. Pavlavičienei, mokyklų vadovams ir pedagogams už puikią projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto komandos nariams suorganizuotą stažuotę bei pristatytas idėjas.

Vaiva Redeckienė

LL3 Širvintų r. kūrybinės komandos vadovė