Struktūra ir kontaktai

PATVIRTINTA

Širvintų meno mokyklos

direktoriaus 2023 m. rugsėjo 13 d.

 įsakymu Nr. V1-192

2 priedas

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių lygis
1. Direktorius A1
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2
3. Vyriausiasis buhalteris A
4. Metodininkas A2
5. Neformaliojo ugdymo organizatorius A2
6. Vyresnysis koncertmeisteris A2
7. Ūkvedys-raštvedys B
8. Informacinių technologijų specialistas B
9. Darbininkas D
10. Valytojas D
11. Muzikos mokytojas A2
12. Vyresnysis muzikos mokytojas A2
13. Muzikos mokytojas metodininkas A2
14. Muzikos mokytojas ekspertas A2
15. Dailės mokytojas A2
16. Dailės mokytojas metodininkas A2
17. Dailės mokytojas ekspertas A2

  Mokytojai

Širvintų meno mokyklos darbuotojai