Privatumo politika

www.menomokykla.lt tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Svetainė www.menomokykla.lt (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas – Širvintų meno mokykla, juridinio asmens kodas 190374493, buveinės adresas Vilniaus g. 69, LT-19121 Širvintos (toliau – Mokykla), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
 2. Įeidami į Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Svetaine Vartotojui prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros.
 3. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima:

3.1. informacijos apie Mokyklos paslaugas, kliento mokėtinas sumas teikimą;

3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.

3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Svetainėje.

 1. Mokykla turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
 2. Jungiantis prie Svetainės, Vartotojas patvirtina mygtuko paspaudimu, kad susipažino su taisyklėmis:

5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetainės Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

5.3. Vartotojas sutinka, kad Mokykla tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir/ar kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Mokyklos paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais.

 1. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir/ar kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Mokykla turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Svetaine. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Mokyklai ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar viešajam interesui, Mokykla turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.
 2. Svetainėje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Įstaigos tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 3. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:

8.1. Svetainės ir Įstaigos paslaugų teikimo tikslais.

 1. Vartotojas, kreipdamasis į Mokyklą raštu el. paštu rastine@menomokykla.lt arba atvykęs į Meno mokyklos raštinę, pateikdamas Mokyklos asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 3. Mokykla įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Mokyklos partnerius, teikiančius su Mokyklos teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Įstaigos ir Vartotojo teisės bei pareigos

 1. Mokykla pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Svetainėje nurodytas Mokyklos teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
 2. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Įstaiga įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapiu

 1. Visos teisės į Svetainę ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Mokyklos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
 2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Mokyklos nuosavybė, arba Mokyklos juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
 3. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio Svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje.
 4. Mokykla negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.

Slapukai

 1. Mokykla, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Svetaine greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Įstaiga naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

Baigiamosios nuostatos

 1. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų ir Mokyklos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu joalita.mackoniene@menomokykla.lt  arba atvykus į raštinę, pateikiant Mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.