Mokestis už mokslą

Dokumentai:

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS (PATVIRTINTA ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMU NR. 1-133); PATVIRTINIMAS

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL  ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2022 m. GEGUŽĖS 27 D. NR. V1-108)


INFORMACIJA APIE MOKESTĮ UŽ TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ  BEI NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ  ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOJE

Nuo 2022 m. birželio 1 d.:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo (patvirtintas naujas bazinės socialinės išmokos dydis (BSI) – 46 Eur) ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-133 „Dėl atlyginimo dydžio už teikiamą švietimą papildantį ugdymą bei neformalųjį švietimą Širvintų meno mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame, kad Širvintų meno mokykloje nuo 2022 m. birželio 1 d. keičiasi mėnesinis mokestis už mokinių ugdymą:

Eil. Nr. Programos, dalykai, užsiėmimai Klasės Mėnesinis atlyginimas skaičiuojamas nuo

(BSI dydžio –

46 Eur, proc.)

Mėnesinis mokesčio dydis (eurais)

 

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos:
1. Pradinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 1-4 klasės 53% BSI 24,38
2. Pagrindinio muzikinio ugdymo (branduolio dalykai) 5-8 klasės 58% BSI 26,68
3. Pradinio dailės ugdymo 1-3 klasės 40% BSI 18,40
4. Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4-7 klasės 45% BSI 20,70
Neformaliojo švietimo programos:  
5. Ankstyvojo muzikinio ugdymo 35% BSI 16,10
6. Meninės saviraiškos 35% BSI 16,10
7. Ankstyvojo dailės ugdymo pažinimo 35% BSI 16,10
8. Priešmokyklinio dailės ugdymo 35% BSI 16,10
9. Pasirenkamųjų dalykų (antrasis instrumentas) 35% BSI 16,10
10. Suaugusiųjų muzikavimo užsiėmimai 1,25 BSI 57,50
11. Suaugusiųjų dailės užsiėmimai 1,05 BSI 48,30

Informaciją apie mokestį teikia vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė, el. p. daiva.kamarauskiene@menomokykla.lt ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskienė, el. p. irena.vasiliauskiene@menomokykla.l