Lyderiams

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POKYČIO PROJEKTAS „VEIKIAME KARTU DĖL MOKINIO PAŽANGOS“ (mokyklų, dalyvavusių projekte „Lyderių laikas 3“, patirtis bei rekomendacijos)


Bendroji projekto „Lyderių laikas“  informacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, LL partneris ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacija  2019 m. kovo 28 d. organizuoja tarptautinę gerosios praktikos sklaidos konferenciją „Nuolatinis mokyklų tobulinimas: Lietuvos ir užsienio šalių patirtys“.

Joje užsienio šalių – Jungtinių Amerikos Valstijų, Danijos Karalystės, Nyderlandų Karalystės – ekspertai pasidalins ilgalaike švietimo įstaigų veiklos tobulinimo patirtimi ir pasiektais rezultatais.

Konferencija vyks 2019 m. kovo 28 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto II rūmuose, Arklių g. 18, Vilniuje.

Renginio pradžia – 13.00 val.

Darbinė kalba – anglų k. Bus užtikrintas vertimas į lietuvių kalbą.


Nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ bendruomenė tęsia tradiciją ir kviečia 2019 m. kovo 21 d. į Vilniuje vyksiantį penktąjį švietimo lyderystės forumą „Nuo mokyklos visiems prie mokyklos kiekvienam“.

Plėtodami ankstesniame forume aptartą atviros mokyklos temą, šįkart daugiausiai dėmesio skirsime į mokymąsi įtraukiančiam ugdymo turiniui, aptarsime, kaip jis kuriamas klasėje, mokykloje, savivaldybėje ir nacionaliniu lygmeniu.

Prisidėdami prie Lietuvoje vykstančių ugdymo turinio atnaujinimo darbų, renginyje diskutuosime apie mokyklą veikiančius visuomeninius procesus, jaučiamas socialines įtampas ir mokyklai kylančius iššūkius, aptarsime, kokią įtaką šie veiksniai turi formuojamam ugdymo turiniui. Kartu su Lietuvos ir užsienio kolegomis dalinsimės praktine patirtimi ir pavyzdžiais, svarstysime idėjas, kaip į mokymąsi įtraukti kiekvieną vaiką, atsižvelgiant į jo prigimtį, aplinką ir konkrečią situaciją. Forumo pranešimuose ir pasisakymuose analizuosime, kaip, konstruodami autentišką ir lankstų ugdymo turinį, kuriame mokyklą kiekvienam. Forumo dalyvių patirtys, įžvalgos bus naudingos mokyklų praktikai ir nacionaliniu lygmeniu tariantis dėl ugdymo turinio atnaujinimo krypčių.

Data ir vieta
2019 m. kovo 21 d. Socialinių mokslų kolegija (Kalvarijų g. 137E, Vilnius)

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas telkia Lietuvos švietimo bendruomenę ir kitus neabejinguosius aktualiausiems švietimo klausimams svarstyti ir spręsti. Jame dalinamasi vertinga patirtimi ir sektinais pavyzdžiais. Daugiau informacijos apie ankstesnius forumus galima rasti adresu: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/renginiai/nacionalinis-vietimo-lyderysts-forumas-2013.

Forumai organizuojami įgyvendinant nacionalinį švietimo projektą „Lyderių laikas“. Jo vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Jau įgyvendinti du projekto etapai: pirmajame etape (2009–2011 m.) buvo kuriami konceptualieji švietimo lyderystės pagrindai, kurie antrajame etape (2011–2015 m.) buvo išbandyti dirbant su konkurso būdu atrinktomis 15 savivaldybių. Remiantis projekto strateginiais dokumentais, dalyvauti trečiajame etape 2017–2020 m. įtraukiamos ir kitos 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės.

Penktojo nacionalinio švietimo lyderystės forumo programa ir nuoroda registruotis bus pateikta vėliau.

„Lyderių laikas 3“


KONCEPTUALUSIS PAGRINDAS

• Lyderystė vardan mokymosi – veiksmingų ir lygių sąlygų sukūrimas mokiniams, specialistams ir visai sistemai, kurioje lyderiai atkakliai ir viešai koncentruoja savo ir kitų dėmesį į mokymą ir mokymąsi.
• Švietimo lyderis – atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį užtikrinti mokymo ir mokymosi kokybę.
• Tvarioji lyderystė – švietimo pažangos pastangos, derančios su pagrindinėmis žmogiškomis vertybėmis, orientuotos į ilgalaikę viziją ir tausojančios dabarties pasiekimus.
• Sisteminis požiūris – mokyklų ir visos švietimo sistemos tobulinimas pritraukiant, puoselėjant ir ugdant lyderius visuose lygmenyse: klasėse, mokykloje, vietos savivaldybėje ir nacionaliniu mastu.
• Vertybinis pagrindas – pagarba žmogui, profesijai, susitarimams; pasitikėjimas, pagalba, įgalinimas, kurie veda į skaidrią bei aiškią atsakomybės ir atskaitomybės sistemą.

ĮGYVENDINTOJAI

Iniciatoriai ir kuratoriai – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Strateginių programų skyrius.
Kūrėjai – 100 švietimo darbuotojų, atstovaujančių nacionalinį, savivaldybių ir mokyklos lygmenį.
Pareiškėjas – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras.
Partneriai: Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

TRUKMĖ

1 etapas (konceptualių dokumentų rengimas): 2009 – 2011 m. (finansavimas – 10 mln. litų)
2 etapas (1 etapo veiklų išbandymas 15-oje savivaldybių): 2011 – 2015 m. (finansavimas – 10 mln. litų, iš kurių per viešuosius pirkimus buvo sutaupyta 2,7 mln. litų ir grąžinta į valstybės biudžetą)
3 etapas (veiklų sklaida likusiose 45-ose savivaldybėse): 2017 m. vasaris – 2021 m. vasaris (finansavimas – 5 502 780,00 eurų, iš kurių jau panaudota 2 087 966,47 eurų)

PROJEKTO TIKSLAS

Sukurti paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, įgalinant švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį.

PROJEKTO PRINCIPAI

• Lyderis – tai nebūtinai vadovas, juo gali būti kiekvienas.
• Visos veiklos yra susijusios viena su kita.
• Visose veiklose dalyvauja visų lygmenų atstovai: nacionalinio, savivaldybių ir mokyklų.
• Visuose lygmenyse didinama kritinė švietimo lyderių masė.
• Visuose lygmenyse įtvirtinama lyderystės vardan mokymosi idėja – visų lygmenų ir švietimo dalyvių sutelktos pastangos gerinti kiekvieno mokinio mokymąsi.
• Kuriamos bendradarbiavimo, tarimosi tradicijos per nuolatinius švietimo lyderių forumus, viešąsias konsultacijas.
• Motyvuotos savivaldybės ir mokyklos sukuria unikalius pokyčio projektus.

PROJEKTO TINKLALAPIS www.lyderiulaikas.smm.lt

TIKSLINĖS GRUPĖS (projektas jau subūrė apie 20 000 švietimo darbuotojų)

  • Projektas skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, suinteresuotiems tvariais švietimo pokyčiais: mokyklų (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki profesinio mokymo centrų) administracijos darbuotojams, mokytojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, švietimo konsultantams, švietimo savivaldos institucijų ir asociacijų vadovams ir dalyviams, užsienio lietuvių bendruomenių lyderiams, ne švietimo sistemos darbuotojams– švietimo bendruomenės nariams, jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje.

Informacija apie praėjusius projekto etapus:

TREČIASIS ETAPAS – „LYDERIŲ LAIKAS 3“

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio mokymo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius (inovacijas) savo organizacijose.

Projekto siekis – auginti Lietuvos švietimo profesinį kapitalą, kurį sudaro:
sprendimų priėmimo kapitalas: pasitikėjimas žmonėmis ir jų įgalinimas savarankiškai priimti sprendimus
žmogiškasis kapitalas: kiekvienas žmogus, jo kompetencijos, išsilavinimas, kultūra
socialinis kapitalas: pasitikėjimu grindžiami žmonių tarpusavio ryšiai, priklausymas bendruomenėms ir tinklams, savitarpio pagalba

Projektą sudaro trys tarpusavyje glaudžiai susijusios veiklos:

Sprendimų priėmimo kapitalas 1. Švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektus savivaldybėse (regionuose)
Žmogiškasis kapitalas 2. Visų lygmenų švietimo profesionalų kompetencijų ugdymas
Socialinis kapitalas 3. Švietimo profesionalų savitarpio pagalbos tinklo kūrimas

Siekiami rezultatai

1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai (3 regionai per 3 srautus), kiekvienoje savivaldybėje į kūrybines komandas įtraukiant visas norinčias švietimo įstaigas ir NVO. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių bei mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.
2. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Studijas baigs 210 Švietimo lyderystės magistro studijų absolventų, 600 Neformaliosios švietimo lyderystės programos dalyvių, 500 Neformaliųjų mokymų dalyvių (ne švietimo darbuotojai ir užsienio lietuviai). 4 išverstos, išleistos ir pristatytos knygos lyderystės tema. 20 pav. nupirktų, išdalintų ir pristatytų knygų lyderystės tema, 1 longitudinio tyrimo leidinys, 4 švietimo politikos analizės.
3. Sukurtas nacionalinis švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklas, vienijantis tarptautinius, regioninius, teminius bei profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai (2) bei regioniniai (3) švietimo lyderystės forumai, švietimo lyderiai bus deleguojami į 4 tarptautines konferencijas, mokymosi stažuotės Lietuvoje ir užsienyje, 6 alumnų metiniai renginiai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai bei aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm).

LL3 indėlis į mokyklų, savivaldybių bei nacionalinio lygmens švietimo vadybos tobulinimą:

• nacionalinio, regiono ir mokyklos lygmens vadovų bei vadybine karjera suinteresuotųjų mokymasis formaliosiose bei neformaliosiose švietimo lyderystės programose;
• konsultacinė pagalba kiekvienai mokyklai bei švietimo valdymo institucijai, kuriančiai ir įgyvendinančiai kaitos projektą;
• nuolatinė pažangos stebėsena remiantis LL1 ir LL2 metu sukurtais longitudinio tyrimo bei kitais vertinimo instrumentais;
• mokomosios stažuotės Lietuvoje ir užsienyje;
• visų lygmenų švietimo lyderių įsitraukimas į regioninius, nacionalinius bei tarptautinius LL tinklus, jų profesionalumo augimas bei bendradarbiavimo stiprinimas;
• švietimo klasikos bibliotekos formavimas, atvirosios prieigos švietimo lyderystės mokymosi turinio kūrimas.

KONTAKTINIAI ASMENYS:
Rasa Šnipienė
, projekto vadovė, e. paštas: rasa.snipiene@sac.smm.lt;
Ričardas Ališauskas, ŠMM, e. paštas: ricardas.alisauskas@smm.lt;
Rita Dukynaitė, ŠMM, e. paštas: rita.dukynaite@smm.lt;
Eglė Pranckūnienė, MTC steigėja, švietimo ekspertė – konsultantė, e. paštas: egle@mtc.lt;
Margarita Pilkienė, ISM Vadovų mokyklos konsultantė-ekspertė, e. paštas: marpil@ism.lt.