Korupcijos prevencijos programa

PATVIRTINTA

Širvintų meno mokyklos

direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-437

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021–2023 METŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa (toliau – programa) skirta korupcijos prevencijos užtikrinimui, korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimui Širvintų meno mokykloje (toliau – Meno mokykla).
 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, kitais teisės aktais reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
 3. Programa reglamentuoja Meno mokyklos tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos priemones ir bendruomenės dalyvavimą, įgyvendinant šias priemones.
 4. Programoje vartojamos sąvokos:
  • Antikorupcinis švietimas – veikla, kuria siekiama mažinti korupciją, ugdyti individualią ir kolektyvinę atsakomybę, pilietiškumą ir supažindinti visuomenę su asmens teisėmis ir pareigomis.
  • Korupcija – valstybės tarnautojo, savivaldybės darbuotojo ar jam prilyginto asmens tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus.
  • Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant ir įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
  • Kitos sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžiamos programos 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.
 5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Meno mokyklos bendruomenės antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

II SKYRIUS

MENO MOKYKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 1. Meno mokykla – Širvintų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia įgyvendindama Valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, patvirtinta Apskaitos politika, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Širvintų rajono mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
 2. Meno mokykloje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas.
 3. Pagal nustatytus kriterijus įgyvendintos Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos, patvirtintos Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 200-V „Dėl Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos tvirtinimo“, priemonės.
 4. Programos įgyvendinimo laikotarpiu atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymai:
  • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2018 m. atliktas asmenų įdarbinimo srityje. Išvada pateikta Širvintų rajono savivaldybės administracijai.
  • 2019 m. rugsėjo mėnesį atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019 m. turto valdymo ir naudojimo srityje. Išvadoje nustatyta, kad nors tirta veiklos sritis formaliai ir priskirta prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra reali ir ji yra nevaldoma. Išvada pateikta Širvintų rajono savivaldybės administracijos Širvintų rajono savivaldybės administracijai.
  • 2020 metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas atliktas rugsėjo mėnesį inventorizacijos srityje. Išvadoje nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo rizika Meno mokykloje yra tinkamai valdoma, todėl papildomų prevencijos priemonių imtis nėra būtinybės. Išvada pateikta Širvintų rajono savivaldybės administracijai.
 5. Nuolat tvarkomi ir atnaujinami Meno mokyklos interneto svetainės skyriaus „Korupcijos prevencija“ poskyriai.
 6. Meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija kur galima pranešti apie korupcijos atvejus. Pranešimų apie korupcijos atvejus 2018–2020 metais Meno mokykla negavo.
 7. Meno mokykloje paskirtas atsakingas asmuo, kuriam pavesta atlikti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo funkciją.
 8. Meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ paskelbtas Širvintų savivaldybės mero potvarkis ir Meno mokyklos direktoriaus įsakymas, kuriais patvirtinti sąrašai pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybos dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį.
 9. Meno mokykloje įgyvendinta Neformaliojo suaugusiųjų antikorupcinio švietimo programa 2019–2020 metams.
 10. Programos įgyvendinimo laikotarpiu Meno mokyklos mokytojų tarybos posėdžiuose skelbta informacija apie korupcijos prevencijos ataskaitas, korupcijos prevencijos tikimybės nustatymo rezultatus.
 11. Meno mokyklos darbuotojams 2018–2020 metais vestos 3 paskaitos apie korupciją, Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai išklausė 1 seminarą ir dalyvavo 2 paskaitose apie galimas korupcijos apraiškas.
 12. Programos įgyvendinimo laikotarpiu Meno mokyklos darbuotojai dalyvavo 17 kitų institucijų organizuotuose renginiuose (seminaruose, mokymuose, paskaitose) korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos, vidaus politikos kūrimo, organizavimo ir vykdymo
 13. Meno mokyklos interneto svetainėje skelbiamas Širvintų meno mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, Širvintų meno mokyklos planuojamų atliktų viešųjų pirkimų (ilgalaikio turto) panas.
 14. Meno mokyklos interneto svetainėje skelbiamos biudžeto vykdymo ketvirtinės ir metinės ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai, informacija apie viešuosius pirkimus, informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį.
 15. Meno mokyklos darbo taryba informuota darbo tarybos posėdžiuose apie metinį biudžetą, surinktas biudžetines įstaigos pajamas ir jų panaudojimą. Darbuotojai apie metinį biudžetą, surinktas biudžetines įstaigos pajamas ir jų panaudojimą informuoti darbuotojų susirinkimuose.
 16. Meno mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitos kasmet pateiktos Širvintų rajono savivaldybės tarybai.
 17. Atsižvelgiant į Meno mokyklos veiklos situacijos analizės duomenis antikorupciniu požiūriu, būtina numatyti ir įgyvendinti naujas antikorupcines priemones sudarant 2020–2023 metų programą.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas – užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Meno mokykloje formuojant bendruomenės narių pilietinę antikorupcinę poziciją, didinant teisinį sąmoningumą.
 2. Uždaviniai:
  • siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami Meno mokyklos bendruomenei;
  • užtikrinti veiksmingą ir kryptingą antikorupcinio švietimo priemonių įgyvendinimą.

IV SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 1. Korupcijos prevencijos priemonės:
  • personalo mokymas ir informavimas;
  • prašymų dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį vadovaujančias pareigas savivaldybės įstaigoje, pateikimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;
  • dirbančių asmenų privačių ir viešųjų interesų derinimo užtikrinimas Meno mokykloje, įgyvendinat Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą;
  • visuomenės įtraukimas į Meno mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą. Skatinti bendruomenę pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus ar mėginimą juos daryti Meno mokyklos aplinkoje, sudaryti sąlygas apie tai pranešti telefonu ar interneto ryšiu;
  • įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

V SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Programos rezultatyvumas (pasiekti tikslai ir uždaviniai) vertinamas kiekybės ir kokybės rodikliais:
  • didėjančiu nepakantumu korupcijai;
  • įvykdytų ir neįvykdytų programos priemonių skaičiumi;
  • programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;
  • anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio veiksmus skaičiumi ir pranešimų, kuriuos ištyrus pasitvirtino korupcinio pobūdžio veikos, skaičiumi;
  • antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.

VI SKYRIUS

KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS

 1. Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas darbuotojai praneša Meno mokyklos direktoriui arba asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 2. Gautus skundus, prašymus, pareiškimus dėl korupcijos Meno mokykloje analizuoja, tiria, vertina, rengia siūlymus direktorius arba asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

VII SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 1. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, vykdytojus, vykdymo terminus, laukiamus rezultatus, įgyvendinimo vertinimo kriterijus ir finansavimą (priedas Nr. 1).
 2. Programos priemonių vykdytojai yra Meno mokyklos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kiti programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti asmenys.
 3. Kiekvienų metų sausio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės antikorupcinei komisijai teikiama Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo už einamuosius metus ataskaita.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Programa, priemonių planas jai įgyvendinti bei programos įgyvendinimo ataskaita viešai paskelbiama Meno mokyklos interneto svetainės puslapio menomokykla.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“.
 2. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, programa gali būti keičiama, papildoma.
 3. Už programos ir programos priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje programoje nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________


Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos

 2021–2023 metų programos

 priedas  Nr. 1

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 20212023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Įgyvendinimo

vertinimo kriterijai

Finansavimas

(poreikis Eur)

1. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Informaciją apie atsakingą asmenį paskelbti Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“. Direktorius 2021–2023 m., kai keičiasi atsakingas asmuo  Užtikrintas korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimas, sustiprinta kontrolė Širvintų meno mokykloje Širvintų meno mokykloje paskirtas asmuo, kuriam pavesta atlikti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimo funkciją. Informacija apie atsakingą asmenį paskelbta Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje Lėšos nereikalingos
2. Supažindinti Širvintų meno mokyklos bendruomenę su korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa (toliau – programa) ir

priemonių planu jai įgyvendinti.

Programą ir

priemonių planą paskelbti Širvintų meno mokyklos  interneto  svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“

Asmuo, atsakingas už

korupcijos prevenciją ir

kontrolę

Iki 2021 m. vasario

15 d.

 

Bendruomenė bus

supažindinta su programa ir jos priemonių planu

Su programa

supažindintų

darbuotojų skaičius

Lėšos nereikalingos
3. Esant reikalui, programa ir priemonių planas gali būti atnaujinti, keičiami, papildyti Asmuo, atsakingas už

korupcijos prevenciją ir

kontrolę

2021–2023 m. Pašalinamos nustatytos kliūtys ir problemos, dėl kurių gali būti nepasiekti programos tikslai ir daviniai, laiku neįvykdytos priemonių plano priemonės Esant poreikiui, parengtų ar atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir jų įgyvendinimo planų skaičius Lėšos nereikalingos
4. Parengti Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą, supažindinti su ja  Širvintų meno mokyklos bendruomenę ir pateikti Širvintų rajono savivaldybės administracijai.

Ataskaitą paskelbti interneto  svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“.

Asmuo, atsakingas už

korupcijos prevenciją ir

kontrolę

Kiekvienų metų sausio mėn.

 

Darbuotojai  supažindinti su

įgyvendintomis korupcijos prevencijos priemonėmis

 

 

Užtikrintas įgyvendintų priemonių viešumas

Su ataskaita

supažindintų

darbuotojų skaičius

 

 

 

 

Ataskaita paskelbta Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje

Lėšos nereikalingos
5. Patvirtinti (atnaujinti)  sąrašus pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį. Informaciją skelbti Širvintų meno mokyklos  interneto  svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“

 

 

Direktorius Prieš skiriant į pareigas Įvertinamas asmens

patikimumas ir mažinama

korupcijos pasireiškimo

tikimybė priimant į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenis

Asmenų, dėl kurių

buvo kreiptasi į

Specialiųjų tyrimų tarnybą, skaičius

Lėšos nereikalingos
6. Sudaryti galimybes Širvintų meno mokyklos  interneto  svetainės skyriaus „Korupcijos prevencija“ poskyryje „Pranešk apie korupciją“ asmenims pranešti  apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus

 

Asmuo, atsakingas už

korupcijos prevenciją ir

kontrolę

Iki kiekvienų metų IV ketvirčio pabaigos Sudaryta galimybė asmenims anonimiškai informuoti apie jiems žinomas korupcijos apraiškas Širvintų meno mokykloje Gautų pranešimų, susijusių su korupcijos apraiškomis skaičius. Gautų pranešimų, kurių pagrindu atlikus patikrinimą faktai pasitvirtino / nepasitvirtino, skaičius. Lėšos nereikalingos
7. Nagrinėti skundus dėl Širvintų meno mokyklos  darbuotojų veiklos, esant korupcijos pasireiškimo rizikai Direktoriaus paskirtas asmuo (-ys) Gavus skundą, pareiškimą, pranešimą Padidės bendras

pasitikėjimas Širvintų meno mokyklos

veikla, piliečiai ir kiti asmenys bus paskatinti

pranešti apie pasitaikančias

negeroves

Išnagrinėtų skundų

dėl Širvintų meno mokyklos

darbuotojų veiklos, esant korupcijos

pasireiškimo

rizikai, skaičius

Lėšos nereikalingos
8. Širvintų meno mokyklos interneto  svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbti informaciją apie vykdomas kitas korupcijos prevencijos priemones (korupcijos rizikos analizė, pranešimai apie korupciją ir kitą) Asmuo, atsakingas už

korupcijos prevenciją ir

kontrolę

2021–2023 m. Užtikrintas įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių viešumas. Padėjęs pasitikėjimas įstaigos darbu. Su informacija supažindintų darbuotojų skaičius Lėšos nereikalingos
9. Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą Direktorius, ūkvedys-raštvedys 2021–2023 m. Užtikrinama sąžininga konkurencija, racionalūs prekių, darbų ar paslaugų pirkimai, vykdant viešuosius pirkimus Įvykdytų pirkimų skaičius Širvintų meno mokyklos lėšos
10. Informuoti Širvintų meno mokyklos darbuotojus apie metinį biudžetą,

surinktas biudžetinės įstaigos pajamas ir jų panaudojimą

Direktorius, vyriausiasis

buhalteris

Kiekvienų metų

sausio, gruodžio

mėn.

Bus užtikrinamas viešumas Su informacija

supažindintų

darbuotojų skaičius

Lėšos nereikalingos
11. Organizuoti Širvintų meno mokyklos darbuotojams ir Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams renginius (seminarus, paskaitas, pranešimus ir kt.)  korupcijos prevencijos klausimais Asmuo, atsakingas už

korupcijos prevenciją ir

kontrolę

2021 m. – 2 renginiai

2022 m. – 1 renginys

2023 m. – 1 renginys

 

Dalyviai susipažinti su korupcijos apraiškomis ir jų mažinimo galimybėmis Įvykusių renginių skaičius, dalyvių skaičius Lėšos nereikalingos
12. Skatinti Širvintų meno mokyklos darbuotojus dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės ar kitų institucijų organizuojamuose renginiuose (mokymuose, seminaruose, paskaitose) korupcijos prevencijos klausimais Direktorius, asmuo, atsakingas už

korupcijos prevenciją ir

kontrolę

2021–2023 m. Darbuotojai įgis daugiau

žinių apie korupcijos

pasekmes ir prevencines

priemones

Renginių skaičius, dalyvių skaičius Širvintų meno mokyklos lėšos

 

 

________________________

________________________

 


PATVIRTINTA

Širvintų meno mokyklos direktoriaus

2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 200-V

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMA

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa (toliau – programa) skirta korupcijos prevencijos užtikrinimui, korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimui Širvintų meno mokykloje.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-283, Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos 26 punkto pakeitimo ir programos priedo nauja redakcija, patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-123, kitais teisės aktais reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

 1. Širvintų meno mokykla – Širvintų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia įgyvendindama Valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, patvirtinta Apskaitos politika, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Širvintų rajono mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
 2. Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje ir Centrinėje viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės.
 3. Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje skelbiamos biudžeto vykdymo ketvirtinės ir metinės ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai, informacija apie viešuosius pirkimus, informacija apie darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį.
 4. Širvintų meno mokyklos darbo taryba informuojama darbo tarybos posėdžiuose apie metinį biudžetą, surinktas biudžetines įstaigos pajamas ir jų panaudojimą. Darbuotojai apie metinį biudžetą, surinktas biudžetines įstaigos pajamas ir jų panaudojimą informuojami darbuotojų susirinkimuose.
 5. Meno mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės tarybai.
 6. Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje skelbiama informacija apie korupcijos prevenciją.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

9. Tikslas – užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje formuojant bendruomenės narių pilietinę antikorupcinę poziciją, didinant teisinį sąmoningumą.

10. Uždaviniai:

 • siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;
 • užtikrinti veiksmingą ir kryptingą antikorupcinio švietimo priemonių įgyvendinimą.

IV. KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS 

11. Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas darbuotojai praneša Širvintų meno mokyklos asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

12. Gautus skundus, prašymus, pareiškimus dėl korupcijos Širvintų meno mokykloje analizuoja, tiria, vertina, rengia siūlymus direktorius arba asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 1. Korupcijos prevencijos programa vykdoma pagal programos įgyvendinimo priemonių planą, kuris nustato įgyvendinimo priemones, priemonių įgyvendinimo terminus, laukiamus rezultatus, atsakingus asmenis (priedas Nr. 1).
 2. Programą vykdo visi Širvintų meno mokyklos darbuotojai.
 3. Kiekvienų metų sausio mėn. Širvintų rajono savivaldybės antikorupcinei komisijai teikiama Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo už einamuosius metus ataskaita.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Širvintų meno mokyklos direktorius su programa supažindina visus darbuotojus.

17. Programa skelbiama Širvintų meno mokyklos interneto svetainės puslapio menomokykla.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“.

18 . Už programos ir programos priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje programoje nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________

Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos

2018–2020 metų programos priedas Nr. 1

 

 

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės įgyvendinimo terminas Laukiami rezultatai Atsakingi asmenys
1. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę. Informaciją apie atsakingą asmenį paskelbti  Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ Iki 2018 m. III ketvirčio pabaigos Užtikrinamas korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimas, sustiprinama kontrolė Širvintų meno mokykloje Direktorė Daiva Vinciūnienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

2. Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos pristatymas 2018 m. IV ketvirčio pradžia Mokyklos darbuotojai supažindinami su prevencinėmis priemonėmis korupcijos pasireiškimui Metodininkė Joalita Mackonienė
3. Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbti Korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programą ir jos priemonių planą Nuolat Mokyklos darbuotojai informuojami apie vykdomą antikorupcijos programą IT specialistė Diana Lesutienė
4. Parengti Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą ir pateikti  Širvintų rajono savivaldybės administracijai

 

Kiekvienų metų sausio mėn.

 

 

 

 

 

 

Skelbiama informacija skirta šviesti

mokyklos bendruomenę apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones

Metodininkė Joalita Mackonienė
5. Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbti Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaitą Nuolat Užtikrinamas įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių viešumas Metodininkė Joalita Mackonienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

6. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Širvintų meno mokyklos veiklos srityje ir išvadą pateikti Širvintų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotam vidaus audito skyriui Kiekvienų metų III ketvirtis Nustatomos Širvintų meno mokyklos veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė Metodininkė Joalita Mackonienė
7. Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“, skelbti  korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadą Kiekvienų metų III ketvirtis Užtikrinamas įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių viešumas Metodininkė Joalita Mackonienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

8. Širvintų meno mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“, skelbti informaciją apie vykdomas kitas korupcijos prevencijos priemones (Korupcijos rizikos analizė, pranešimai apie korupciją ir kt.) Nuolat Informacija skirta šviesti mokyklos bendruomenę apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir didinti pasitikėjimą įstaigos darbu Užtikrinamas įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių viešumas Metodininkė Joalita Mackonienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

9. Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą Nuolat Skaidresnis viešųjų pirkimų organizavimas Direktorė Daiva Vinciūnienė,

viešųjų pirkimų organizatorė Dovilė Janukaitienė

10. Teisės aktų nustatyta tvarka Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus Nuolat Užtikrinamas viešumas Viešųjų pirkimų organizatorė Dovilė Janukaitienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

11. Teisės aktų nustatyta tvarka Širvintų meno mokyklos interneto svetainėje skelbti biudžeto vykdymo ketvirtines ir metines ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinius Nuolat Užtikrinamas viešumas Vyriausioji buhalterė Daiva Kamarauskienė,

IT specialistė Diana Lesutienė

12. Organizuoti Širvintų meno mokyklos darbuotojams, Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams paskaitas korupcijos prevencijos klausimais 2019 m. – 1 paskaita,

2020 m. – 1 paskaita

Susipažįstama su korupcijos apraiškomis ir jų mažinimo galimybėmis, formuojamas suvokimas apie aukštų etikos standartų reikšmę Metodininkės: Joalita Mackonienė, Daiva Chadusevičienė, Vaiva Redeckienė
13. Skatinti Širvintų meno mokyklos darbuotojus dalyvauti Širvintų rajono savivaldybėje ar kitų institucijų organizuojamuose renginiuose (seminaruose, mokymuose, paskaitose) korupcijos prevencijos, skaidrių viešųjų pirkimų vykdymo, buhalterinės apskaitos  klausimais Nuolat Dalyviai pagilins žinias apie korupcijos prevenciją, skaidrumą vykdant viešuosius pirkimus, buhalterinę apskaitą Direktorė Daiva Vinciūnienė
14. Koordinuoti ir kontroliuoti Širvintų meno mokyklos korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą Nuolat Kontroliuojamas priemonių plano įgyvendinimas ir pasiekimai Direktorė Daiva Vinciūnienė

 

________________________