Besimokančių mokytojų klubas

PATVIRTINTA

Širvintų meno mokyklos direktoriaus

2020 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. V1-125

ŠIRVINTŲ MENO MOKYKLOS BESIMOKANČIŲ MOKYTOJŲ KLUBO  NUOSTATAI

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Širvintų meno mokyklos Besimokančių mokytojų klubo (toliau – BMK) nuostatai reglamentuoja BMK veiklos tikslą ir uždavinius, BMK sudarymo ir veiklos principus, funkcijas, veiklos organizavimą.
 2. BMK – nuolat Meno mokykloje veikianti pedagoginių darbuotojų grupė, sudaranti sąlygas mokytojų profesinio meistriškumo augimui, analizuojanti ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo klausimus, teikianti siūlymus dėl ugdymo kokybės gerinimo, įgyvendinanti pažangias iniciatyvas Meno mokykloje.
 3. BMK savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Širvintų meno mokyklos nuostatais, kitais teisės aktais.

II SKYRIUS. BMK VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. BMK veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinio tobulėjimo, skatinti mokytojų bendradarbiavimą, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, tobulinti ugdymo procesą, jo turinio įgyvendinimą, mokinių ugdymosi poreikių tenkinimą.
 2. BMK veiklos uždaviniai:
  • siekti ugdymo kokybės;
  • teikti siūlymus planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą ir inovacijų diegimą;
  • plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą;
  • aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

III SKYRIUS. BMK TARYBOS SUDARYMO IR VEIKLOS PRINCIPAI

 1. BMK sudaro savanoriškai į BMK susibūrę Širvintų meno mokyklos pedagoginiai darbuotojai.
 2. BMK veiklai vadovauja BMK narių susitikime balsavimu išrinktas koordinatorius, kuris:
  • rūpinasi efektyviu BMK darbu;
  • organizuoja susitikimus;
  • pateikia priimtus sprendimus suinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
  • tvarko BMK dokumentaciją.
  • atsiskaito už BMK veiklą Meno mokyklos direktoriui.

IV SKYRIUS. BMK FUNKCIJOS

 1. BMK funkcijos:
  • kartu su Meno mokyklos direktoriumi numatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
  • telkti mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
  • nagrinėti mokytojų kvalifikacijos poreikius, nustatyti prioritetus;
  • inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
  • kartu su Meno mokyklos direktoriumi nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę, ugdymo inovacijų diegimą;
  • teikti siūlymus mokyklos administracijai;
  • prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
  • iniciuoti tyrimus, reikalingus duomenimis grįstam Meno mokyklos veiklos tobulinimui;
  • nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus;
  • nagrinėti dalykų ugdymo programas, aptarti individualias ir dalykų programas;
  • nagrinėti mokinių ugdymo pažangą ir pasiekimus;
  • konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodų;
  • dalyvauti organizuojant olimpiadas, konkursus, kitus renginius;
  • dalintis gerąja patirtimi.

V SKYRIUS. BMK  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. BMK veikla organizuojama vadovaujantis demokratiškumo, viešumo ir kolegialumo principais.
 2. BMK susitikimai:
  • rengiami ne rečiau kaip 2 kartus į metus;
  • gali būti inicijuojami BMK narių, BMK koordinatoriaus, Meno mokyklos direktoriaus;
  • nutarimai priimami dalyvaujančių BMK narių balsų dauguma;
  • BMK susitikimus protokoluoja BMK koordinatorius. Jei susirinkime balsuojama, tuomet išrenkama balsų skaičiavimo komisija. Tuo atveju protokolą pasirašo BMK koordinatorius ir balsų skaičiavimo komisijos nariai. Jei balsavimo nėra (vyksta mokymai, gerosios patirties perdavimas ir pan.), susitikimo protokolą pasirašo BMK koordinatorius;
 3. BMK dokumentus saugo koordinatorius.

_____________________________________________