Rengiamės ugdymo turinio atnaujinimui

Metodinės veiklos tikslas – dalintis patirtimi ir tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas šiuolaikinės pamokos planavimui bei mokinių pažangos  ir pasiekimų vertinimui, įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas. Susitikimų metu mokytojai – ambasadoriai dalinosi įgytomis žiniomis apie atnaujinto ugdymo turinio diegimą mokyklose. Daug dėmesio skiriama atnaujintų bendrųjų programų turinio įgyvendinimo rekomendacijoms, kurias mokytojai pritaikys įgyvendindami atnaujintą ugdymo turinį, tobulindami pamokos planavimo, organizavimo, vadovavimo pamokai gebėjimus.

UTA metodinės veiklos:

2022-01-11  Anglų kalbos metodinio būrelio susirinkimas. Gerosios patirties sklaida „STEAM – žingsnis į įtraukųjį mokymą(sį). Lektorės V. Voverienė ir K. Povilaitienė.

2022-09-28 Mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio susirinkimas. Gerosios patirties dalybos.

2022-10-27 Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui rusų kalbos pamokose“. Lektorė S. Davidavičienė.

2022-10-27 Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui anglų kalbos pamokose“. Lektorė S. Davidavičienė.

2022-10-18 Technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui technologijų pamokose“. Lektorė  J. Garnienė.

2022-10-04 Socialinių mokslų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas ,, Atnaujintų ugdymo programų diegimas geografijos pamokose‘‘. Lektorė R. Žygienė.

2022-11-07 Socialinių mokslų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas ,, Atnaujintų ugdymo programų diegimas geografijos ir istorijos pamokose‘‘. Lektorės D. Taučiuvienė, D. Narbutaitytė.

2022-11-09 Socialinių ir kitų pagalbą mokyklai teikiančių specialistų metodinio būrelio susirinkimas „Atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo galimybės ugdant mokymosi sutrikimų turintį mokinį“. Lektorė R. Kazlauskienė.

2023-01-26 Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Užsiėmimai Pažangių technologijų laboratorijoje“. Lektorius E. Gatelis.

2023 m. Parengta ir įgyvendinama ilgalaikė (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo programa „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Iššūkiai ir geroji patirtis“.  

2023 m. Parengta ir įgyvendinta ilgalaikė (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo programa „Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo link“. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, parengė fizikos ir IT mokytoja metodininkė, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė Diana Lesutienė.