Pagalba mokytojams, norintiems tobulinti žinias yra pagrindinis Neformaliojo švietimo centro uždavinys

Šiandien gyvename nuolatinėje kaitoje, itin sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Naujienų srautas ir veiklų intensyvumas kelia didelį iššūkį visose gyvenimo srityse. Mokykla nėra išimtis. Čia nuolat kyla daugybė naujų, spręstinų problemų, siekių. Pedagogai susiduria su  iššūkiais, kuriems dažnai nepakanka įgytų kompetencijų, todėl yra priversti nuolat keistis, gilinti žinias, tobulinti įgūdžius. Pagalba mokytojams, norintiems tobulinti žinias yra pagrindinis Neformaliojo švietimo centro uždavinys. Nuolat yra stengiamasi atliepti mokyklų poreikius, reaguoti į švietimo kaitos naujoves ir sudaryti sąlygas kompetencijų tobulinimui. 2022 metais Kvalifikacijos tobulinimas vyko organizuojant įvairias formas: ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas, kurių trukmė – 40 a.val., trumpalaikius seminarus, metodines-edukacines išvykas, profesinio meistriškumo pamokas, pasitarimus, atviras pamokas. 2022 m. Neformaliojo švietimo centras parengė ir vykdė 2 ilgalaikes programas, kuriose dalyvavo 56 savivaldybės pedagoginiai darbuotojai. Programos parengtos pagal lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimo  prioritetą. Be šių ilgalaikių programų organizuoti ir trumpalaikiai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo per 100 dalyvių. Organizuoti mokymai, skirti vaikų turizmo renginių vadovams.

Kvalifikacijos tobulinimo renginius organizuoja ir rajono mokytojų metodiniai būreliai. Metodiniuose renginiuose yra sudaromos galimybės pedagogų gerosios patirties sklaidai. 2022 metais įvyko 28 metodinių būrelių metodiniai renginiai, kuriuose buvo dalijamasi pedagogine patirtimi, daug dėmesio buvo skiriama atnaujinto ugdymo turinio aktualijoms. Daugelis profesinių patirčių, aktualių klausimų yra sprendžiama įvairių konkursų, olimpiadų bei kitų renginių vertinimo komisijų posėdžiuose. 2022 metais buvo organizuoti 22 susirinkimai darbų vertinimui bei problemų analizavimui.

Vis dažniau girdime pasakymą, jog mokomės visą gyvenimą. Įsigali naujoji edukacinė paradigma, kuri akcentuoja mokymąsi kaip visą gyvenimą trunkantį procesą, kuris suprantamas kaip veikla, kurioje žmogus plėtoja ir vysto savo kompetencijas. Neformaliojo švietimo centro komanda pasirengusi padėti ir kviečia mokyklas bei pavienius mokytojus rengti kvalifikacijos tobulinimo programas, dalintis gražia profesine patirtimi.